top of page

Clubreglement

CLUBREGELS

Goede afspraken, goede vrienden!

 

Als lid van TPC Smash, creditgebruiker of huurder verbindt men zich aan onderstaande regels.

        

 

1. CLUB / LID

 

Art. 1   FAIR-PLAY!   Op elk moment en in elke omstandigheid.

Art. 2   De club is een VZW en enkel toegankelijk voor: leden, houders van een abonnement, steunende- en ereleden, huurders, gastspelers, deelnemers tornooien hun supporters, IC spelers en hun supporters, lesgevers, lesnemers met eventuele ouders en ingeschreven deelnemers aan een door de club georganiseerd evenement.
Occasionele bezoekers moeten zich registreren in het gastenboek.

Art. 3   Van iedereen, zowel volwassenen als jeugd, wordt behoorlijk gedrag verwacht evenals respect voor het gehele patrimonium van de club. Aangebrachte schade wordt hersteld op kosten van de vernieler.

Art. 4   Volgend op de wetgeving dd. 1/01/2007 geldt een rookverbod in alle lokalen van de club en op de terreinen met uitzondering van het terras en andere open ruimtes.

Art. 5   De kleedkamers zijn enkel bestemd voor de spelers en te betreden zonder tennisschoenen. Deze moeten na gebruik altijd net en proper achtergelaten worden. Het reinigen en/of spoelen van schoenen is verboden.

Art. 6   Het betreden en gebruik van de sportterreinen is enkel toegelaten aan: spelers in het bezit van het bijpassend abonnement (tennis of padel), huurders, gastspelers, lesgevers, lesnemers, stagedeelnemers, tornooideelnemers en personen gemachtigd door het bestuur.
De barhouder van dienst en/of een bestuurslid zijn gemachtigd om aan de speler(s) een identiteitsbewijs te vragen o.a. ID, studentenkaart, …

Art. 7   Verzekering: alle spelende aangesloten leden zijn verzekerd via Tennis Vlaanderen.
Ingeval van sportongeval met lichamelijk letsel dient men zo vlug mogelijk bij ons secretariaat de nodige documenten te vragen.
In het clubhuis bevindt zich een EHBO-koffer en een Automatische Externe Defibrillator (AED)-toestel.

Art. 8   Privacy: De club stelt alles in het werk om Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) na te leven.
De ledenlijst is niet ter beschikking van derden. Alle leden respecteren op hun beurt de geldende privacy regels.

Art. 9   Ongewenst grensoverschrijdend gedrag: Het is iedereen verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek en ander grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, gebruik drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. 

Art. 10 Alle vragen en klachten dienen gericht worden aan het bestuur p/a info@smashlonderzeel.be of aan een bestuurslid.

Art. 11 Elk jaar houdt de VZW zijn algemene vergadering. Om deze bij te wonen en deel te nemen aan een eventuele stemming moet men zich registreren als ‘lid van de VZW’.

Art. 12 Alle kandidaturen voor een bestuursfunctie moeten schriftelijk gericht worden aan de voorzitter p/a info@smashlonderzeel.be

                  

 

2. VERBRUIKSZAAL/BAR

 

Art. 1   De verbruikszaal is geopend

                        maandag tot vrijdag                            vanaf 14u45 tot uiterlijk 24u00* (bij stages vanaf 10:00)

                        zaterdag                                               vanaf 14u45 en bij lessen vanaf 08u45 – tot uiterlijk 24u00*  

                        zondag                                                  vanaf 9u45 tot uiterlijk 24u00*

                        *Behoudens door het bestuur goedgekeurde uitzonderingen of bij goedkeuring van de barhouder van dienst.
Om de nachtrust van de buren te respecteren mag het terras tot uiterlijk 23u gebruikt worden. 

Art. 2   De verbruikszaal is toegankelijk voor > zie 1 Art.2 - geen toegang bij afwezigheid barhouder.

Art. 3   De zones bar en keuken zijn bestemd voor meerderjarige barhouders en keukenpersoneel.   

Art. 4   Bestellingen worden bij de barhouder aan de toog gevraagd - het klaarzetten van een bestelling gebeurt door
           de barhouder(s) van dienst -bestellingen worden aan de toog afgehaald.

Art. 5   Bij het verlaten moet je je tafel afruimen en alle glazen, tassen, borden bij de spoelbak plaatsen.
Lege verpakkingen en ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.

Art. 6   Alle consumpties worden vóór het verlaten contant betaald door middel van cash of Payconiq.

3. TERREINRESERVERING

 

Art. 1   FAIR-PLAY!!! ... ook bij het reserveren.

Art. 2   Reservering gebeurt uitsluitend elektronisch via het Tennis Vlaanderen online systeem.

Art. 3   Onder geen enkele voorwaarde mag er gebruik gemaakt worden van een terrein zonder geldige reservering.

Art. 4   Bijplaatsen is een elementair recht op onze club.

Art. 5   Het verwijderen van een speler in het reservatiesysteem is verboden, behalve op verzoek van of door de speler zelf. 

Art. 6   Spelen onder een ander naam is verboden.

Art. 7   Indien verhinderd en een speler zijn reservering niet kan nakomen, moet hij/zij deze tijdig verwijderen uit het
           systeem.

Art. 8   Elke clubactiviteit (vb.: tornooi, interclub, e. d.) heeft voorrang op de persoonlijke reserveringen, waarbij bestaande reservaties verwijderd mogen worden door de leiding of het bestuur.

Art. 9   Alle jeugdcategorieën tot en met 17 jaar kunnen reserveren op alle beschikbare terreinen en uren, behoudens herroeping wegens capaciteitsgebrek van het aantal terreinen en/of uren. Beperkende maatregelen kunnen enkel door het bestuur opgelegd worden.

 

4. TENNIS

 

Art. 1   Modaliteiten voor reservering worden meegedeeld bij aanvang seizoen en zijn onderhevig aan aanpassingen.

Art. 2   Bij droog weer is het verplicht het terrein te sproeien vóór het spelen.
Art. 3   Gebruik binnenterreinen tijdens het zomerseizoen toegestaan indien buitenterreinen
           onbespeelbaar of allemaal bezet zijn   

Art. 4   Bij plotse regenval mogen de  indoor-terreinen  5, 6 & 7 indien beschikbaar als volgt gebruikt worden:

- op  oneven dagen: spelers van een oneven outdoor-terreinnummer hebben voorrang en mogen het speelsessie afwerken op indoor-terrein.

- op even dagen: spelers van even een outdoor-terreinnummer hebben voorrang en mogen speelsessie afwerken op indoor-terrein.

-in beide hier bovenvermelde gevallen, hebben de spelers van dubbel outdoor-terrein(en) voorrang op spelers van enkel-outdoor-terrein(en).

Art. 5   Het zomerseizoen (vanaf laatste zaterdag maart) en winterseizoen (vanaf laatste zaterdag september) duren
elk 26 weken, behoudens door het bestuur goedgekeurde wijzigingen.

Art. 6   Spelen toegelaten tot maximaal 23u00, met uitzondering van een door het bestuur goedgekeurde verlenging.     

 

5. PADEL

 

Art. 1   Modaliteiten voor reservering worden meegedeeld bij aanvang seizoen en zijn onderhevig aan aanpassingen.

Art. 2   Spelen toegelaten tot maximaal 22u30, met uitzondering van een door het bestuur goedgekeurde verlenging.

 

6. TERREINVERHUUR

 

Art. 1   In functie van het ledenaantal per sport bepaalt het bestuur het maximaal aantal ter verhuur gestelde terreinen, evenals de tijdslots per dag.

Art. 2   Het huren van een terrein kan enkel door middel van het door Tennis Vlaanderen ter gebruik gesteld online systeem, en indien noodzakelijk door een bestuurslid.  

 

7. TERREINREGLEMENT

 

Art. 1   De terreinen zijn enkel toegankelijk voor spelers in gepaste kledij en met het juiste schoeisel voor de betreffende ondergrond.

Art. 2   Enkel het bestuur en de bevoegde terreinverzorgers bepalen de bespeelbaarheid van de terreinen.

Art. 3   Men stopt tijdig zodat er vóór het einde van de speelsessie tijd is om het gebruikte tennisterrein te vegen of het padelterrein eventueel te borstelen.

Art. 4   Elke schade aan het terrein of materiaal, waaraan niet meteen kan verholpen worden, dient onmiddellijk gemeld te worden aan de barhouder of p/a info@smashlonderzeel.be.

Art. 5   Elke vorm van afval moet verwijderd worden en meegenomen of gesorteerd worden en gedeponeerd in de voorziene afvalbak.

8. PARKING

 

Art. 1   Het gebruik van de parking is voorbehouden voor leden en bezoekers.

Art. 2   Niet gemotoriseerde tweewielers mogen enkel staan op de daarvoor voorbehouden plaatsen.

Art. 3   TPC Smash wijst elke verantwoordelijkheid af m.b.t. schade, diefstal van en voor elk type van voertuig.

 

9. INBREUKEN

 

Art. 1   Het bestuur heeft het recht elke vorm van inbreuk te sanctioneren na het horen van de betrokken partij(en).

Art. 2   Het bestuur heeft het recht om bij herhaling van een inbreuk of een zware inbreuk de betrokken persoon het lidmaatschap te ontnemen, een abonnement stop te zetten, huur stop te zetten of toegang te ontzeggen.

Art. 3   Bij uitvoering van 9 Art.2 zal geen enkele vorm van terugbetaling noch compensatie mogelijk zijn.  

 

Bovenstaande regels zijn onderhevig aan mogelijke wijzigingen en/of toevoegingen door het bestuur.

De laatste versie kan gevonden worden op http://www.smashlonderzeel.be en ter inzage in het clubhuis.

bottom of page